SUNSET GIRL

3 teksty – auto­rem jest SUN­SET GIRL.

Dom Czarów

His­to­ria opo­wiada o parze głównych bo­haterów - Mi­ke i Mid­ge, którym zbrzydło mias­to i pos­ta­nawiają prze­nieść się na wieś. Po ja­kimś cza­sie znaj­dują up­ragniony dom, wpro­wadzają się, a ich życie wy­daje się [...] — czytaj całość

recenzja książki • 22 września 2012, 23:09

Nowa Mary

Pas­te­lowa okład­ka obiecu­je sub­telną po­wieść ko­biecą. Jed­nak No­wa Ma­ry to współczes­na po­wieść gro­zy. Ca­mil­le DeAn­ge­lis bar­dzo dob­rze od­ro­biła lek­cję z teorii ga­tunków li­terac­kich. W jej de­biucie wi­dać in­spi­rację ut­wo­rami Ann Rad­clif­fe i [...] — czytaj całość

recenzja książki • 22 września 2012, 23:05

..w ko­narach drzew
poukładam nieba blask
i uśpię cały świat...
...w nim słońcem
będziesz Ty...
pro­mieniem ja... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2012, 22:58

SUNSET GIRL

SUNSET GIRL

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność